Monday, November 15, 2010

عيدكم مبارك :*

عيدكم مبارك أو عساكم من العايدين والفايزين
Ok now baktib bil english cuz sa3a bas 3ashan I type sorry I didn't post cuz kan my b-day o ba3dayn lowya now shway 3ashan il 3eed bas wa3ad 3eediteee likom a post tonight :D
Love u :***
O 3eedkom imbarak

Tuesday, November 9, 2010

A Mistake (11)

'3alia: laysh ya3neee bas 5 mins ya3nee kalimnee ma6alabt minik shay

3azeez: 6ool il yowm wana mo2tamaar o 7owsaa o awal ma arid il Hotel seeda a7i6 rasee wanam o ana gayilich min gabil ineee mara7 agdar akalmich 3ala6ool

'3aliaa: eee 3ala6ool moo kilish mara wa7daaa

3azeez: aseef walla asef

I was so pissed off ya3nee its not quite possible ina mara wa7da maykalimneee

'3alia: inzain shino sawaytaw?

3azeez: walla karf mayir7imoon alla iyhadahom bas

This went on for the rest of the month! Ya3nee il kalam ileee giltaaa mafad kil weekend iykalimneee o nafs il excuse iygooleee o ana mithil il hablaaa a3thiraa.

Ana I count the days fa kil mara I talk to him agoola yalla maboga shay 14 days ba3dayn 7 days ba3dayn the last weekend

'3alia: 3azeeeezaaaan wanasaaaaaa bacheer ib tirjaa3!!!! :D

3azeez: ee 7adaaaa offf 3ad malayt jad 6agat chabdeee!

'3alia: hehehehe yalla il7imdillaaa
- ooo eee tow9al bil salamaaa inshallaa ;*

3azeez: alla iysalmich babe :*

The next day kalamneee when he was in the airport o awal ma rikab il plane galee ina he had to switch off his phone faa 9aka o ana nimt cuz it was late

Gimt the next morning for school ri7t I washed and changed ba3dayn lama 5athayt my phone wilaa 3indee an msn msg bsir3a fita7t

3azeez: heeey babe tara ana wi9alt

'3alia: 7imdilaaa 3ala salamtiiiiik
- taw ma nawarit likuwaiiiit

3azeez: alla iysalmich walla imnawra biwjoodich

'3alia: how was ur flight?

3azeez: walla zaina il7imdilla

'3alia: ashwa il7imdilla

I went to school o radayt o makalmnee gilt 7aram akeed nayim maskeeen wila ham the whole day makalmneee sta'3rabt fa ana ham tamayt saktaaa laman I went to bed chan agool 3asa bas mafee shay

'3alia: 3azeeez?

3azeez: hey

'3alia: shfeek?

3azeez: mafeenee shay bas wiya il rabi3 akalmich ba3ad shway ok

'3alia: k

Hmmmmm awal mara he ditches me 7ag rab3aaa shilsafaa?

Ni6artaa 9arat 1 o 2 o 3 3ad ma9a5haa 3 am o ana layl7een na6rita

'3alia: atwa8a3 layl7een ma3a ur friends have fun bas ana ta3abt o banam il7eeen gn

Ta5ayilaw shrad 3alay! Ib kil ba9a6aaaaaa galeee

3azeez: gn

WTH! Ana il7eeen na6ritik 6ool il laiiiil o a5er shay bas hal 7arfayn 9ij ta3ab nafsaaa walla! 6anasht manee imta3ba nafsee 3ala shay mayiswaaaa

The next morning gimt o I didn't send him anything

Bas at around 10 when I was at arabic classs

My phone vibrated

Wila

3azeez: gm

Ga3adt chithee half an hour abee iy7is bileee ga3id iysawee feenee

'3alia: gm

3azeez: shda3wa makoo gm wala shay

'3alia: gilt akeed nayim mabee a2atheeek

3azeez: 3adii gm mara7 it2ather

'3alia: 5ala9 inshalla

3azeez: shfeech?

'3alia: wala shay

3azeez: 7ilfay!

'3alia: manee 7alfa

3azeez: 3ayal goolay shfeech

'3alia: il7eeen ana an6erik ams 6ool ilyowm o ba3dayn ta7ggirnee o tig3ad ma3a ur friends

3azeez:'3alooy shasawee kint wiya my friends o magidart asta3mil mobili

'3alia: ok

3azeez: walla sorry :*

Ya kither maygool sorry :@

'3alia: 3adiii

Radaynaa 3adii sowalif kilyowwm o kinaaa 7adnaa ok shoofaw i7na now3naa 3adii mathalan iygoolee ina wa7da hot wila shaf banat 7ilweeeen o chithee ya3nee 3ala bona we're friends fa thak ilyowm galeee

3azeez: '3aloooyaaa

'3alia: hala?

3azeez: '3alooy

'3alia: shinooo

3azeez: '3alooy akoo wa7da 7adha ib 5a6ree o ana ya3nee a7ibha o madree shlown agoolaha la2na ihya kilish moo now3haa la2na ihya gaylatlee ina ma3indaha 7ob o ma 7ob

Monday, November 8, 2010

Post Tonight!!!!!

I missss thiiiissss :( and I missss writing wallaaa
ilyowwm baktiib a6waaal post ib 7ayatee 3ashankooom :D
I LOVE YOU ;****

Wednesday, September 15, 2010

I'm Backkkkkk :D

I'm baaackkkkk tawnee ams wa9laaaaaaa o inshallaaaaa postttt sooooon

Thursday, September 9, 2010

3eedkom Mbarak ;*

3eedkooom imbaraak o 3asakom min il 3aydeeen wil fayzeeen o inshalla yin3ad 3alaykom hal sina o kil sina gilt may9eer iyey il 3eed o ma a3ayidkom
Love u :***

Tuesday, September 7, 2010

No Posts

Heeey ana ilyowm basafeer ya3nee in a few hours fa no post for 7 days :p sam7ooneee bas ba7awil I post itha gidart I'll post wa7id ba3ad shway
Gonna miss u
Love u ;****

Monday, September 6, 2010

A Mistake (10)

As promised a post :D bas itha makoo comments makoo post next time :p
Enjoy ;**

As I said a week passed o makoo shay min 3azeez

At least he could've signed in min il business room bil hotel just to say hi tara wi9alt bas la2 wala shay

O as usual I checked my phone to see if he signed in wila yi6la3 ina 3azeez "available sign" mastaw3abt faradayt my phone chan iy9eer feenee 3AZEEEZ IS AVAILABLE I checked my phone mara thanya 3ashan astwa3ib il maw'6oo3 wila he is actually online!!

It didn't take him 2 mins since he signed in chan iydizleee

3azeez: '3alooooy
-i missss uuuuu
- alooooo wayniichhhh
-adreee 6awalt 3alaych bas walla I was busy

7igartaaa mithil ma ohwa sawaleee for a whole weeek abee a7asisa inaa moo kil ma iysawee shay '3ala6 iyridleee wana asam7aa

Ni6art 5 mins bas magidart bas ana a3arif shlown a7ira

'3alia: hi

3azeez: shda3waa hi bas ;(

'3alia: ba3ad shino agool?

3azeez: shfeech m3a9ba?

'3alia: moo m3a9ba

3azeez: 7ilfay?

'3alia: walla

3azeez: good bas adreee 6awalt 3ala makalmtich bas walla magidart

'3alia: 3ala8al chan 6amantneee

3azeez: asef :(

'3alia: mmmmm

3azeez: yalla 3ad walla asef :( '3aloooy intay tadreen ina mamnoo3 asta3mil mobili fa walla I'm taking a risk cuz I miss u walla

Taboon Post?

Ana mitfar8a il7eeen ma3indee shay tabooon post wilaaaa la2 :p

A Mistake (9)

3azeez: ee wallaa :(

'3alia: o shlown ana I got used to u akalmik kil shway shlown ya3nee makalmik 7ag 2 months!

3azeez: ma3alayh iymiroon ibsir3a inshalla

(What the hell!!!! Ana za3lana ina mara7 akalma for 2 months o ohwa iygoolee iymiroon bsir3a walla biroood I'm going to act mithla 3ashan maygool inee 7ana o lazgaa!)

'3alia: inshalla

3azeez: kalaytay?

'3alia: ee kalayt my sandwich ib lunch :p

3azeez: 3awafeeeee ana mayit yoo3 il7een baroo7 akil

'3alia: eee go eat yalla 3alayk bil 3afiaaa

3azeez: alla iy3afeech ;**

Days passed o i7na chitheee kila sowalif 3adiya ba3dayn 9ar wagt il dawra o kan now biysafer

3azeez: yalla ana il7een barkab il 6ayaraaa

'3alia: :( troo7 witrid bil salama o 6aminee 3alayk plz o take care of yourself

3azeez: alla iysalmich o intay ba3ad deer balich 3ala 3omrich o inshalla bakalmich awal ma agdar

'3alia: inshalla o alla ma3ak iy7af'6ik

3azeez: ajma3een :* yalla ana lazim a9ik my phone byeee :**

'3aliaa: okk :'( byeeee :*

O he signed out

Yowm


Yowmain


Thalathaaaaa


Wala shay!


3azeeez didn't sign in wala kalamneeee


Its been a weeek!!!!! Wainiiik 3azeeez


Mahadayt my phone I didn't give up akeed he'll sign in ya3neee shinooo kil hatha o maykalimnee? Lay hal daraja ana mahima o he doesn't care :(

Saturday, September 4, 2010

A Mistake (8)

We played truth or dare unfortunately I can't remember the rest of the questions bas it was interesting 3ogobha we asked regualr stuff ya3nee I found out that his favorite colors where black blue and red :p

Let me tell you something about 3azeeeez kilyowm bilayl literally kilyowm! Iynam 3aneee wana asowlif wiyaaaa

At the beginning kint a3a9ib shino ya3nee asowlif wiya o iynam 3anee wiy5aleenee bas ba3dayn ta3awadt 9ar shay 3adiiii :p

I slept early cuz kan waray school o adree ina ohwa nam a9laan 7a6ayt my phone 3al charge o I slept

6:25 my maid came in to wake me up I ignored and went back to sleep bas awal ma kint banam my phone vibrated

Nigazt o 5ama6t my phone to seee wilaa off coarse

3azeez: gm ;*

I replieed 3ala 6oool

'3alia: gm ;*

3azeez: 9a7 il nowm ;*

'3alia 9a7 ibdiniiik

3azeez : iff wai3 malee 5ilg dawam

'3alia : wana malee 5ilg schoooool!

3azeez yallaa ana ba5ithleee a shower o abadil awal ma5ali9 akalmich ok

'3alia: ok mee too o na3eeeman

3azeez: yin3am 3alaych :**

I showered bsir3a o libast my school uniform o wana ga3da albis my shoes my phone vibrated again

3azeez: ana 5ala9t ;D o il7een ba6laa3

'3alia : ana ba3ad bas plzz take care bil 6ireej o don't use ur phone o 6amineee awal ma tow9aal

3azeez: inshallaa intay ba3ad ok ;*

'3alia: ok :D

Ri7t schoool o ohwa ra7 il dawaaam 6aminee 3alayh o ana 6amanta 3alay gal ina biykalimnee awal may5ali9 dawam cuz mayigdar yista3mil his phone giltla ok o ana ba3ad I attended my classes o everything was ok

At 1:30 3azeez dazlee ina 6ala3 min il dawam

'3alia: how was it?

3azeez: kaaarf o ta3aaab

'3alia: hehehe ya36eek il 3afiaaa ;**

3azeez: alla iy3afeeech bas '3alooooy akoo bad news!

'3alia: haw shino?

3azeez: baroo7 dawra 7ag il dawam for 2 months o matwa8a3 agdar akalmich all the time :(

'3alia: min9ijik!

Thursday, September 2, 2010

A Mistake (7)

Adree 6awalt 3alaykom sam7oonee bas I'm not getting any feedback ya3nee ana abee a3arif what u guys think fa plz readers comment ;**


3azeez: yalla truth

'3aliaa: laaaa laaa u go first ana ma3arif

3azeez: yalla 3ad si2aly ay shay tabeen it3arfeena

'3aliaa: hmmmmm ay shay abee a3arfa?

3azeez: ee ay shay tabeen it3arfeena

(Hmmmmm shlould I ask wila fashla ooh shda3wa fashla min 3azoooz yalla let me ask :p )

'3alia: did u kiss?

3azeez: eeeee waayyyyhh wayeed

'3alia: 9ij!

3azeez: eee o french ba3aad

'3alia: looooool

3azeez: yalla truth or dare?

'3alia: truth?

3azeez: minoo yadree 3anee?

'3alia: shino ya3nee

3azeez: ya3nee mino gaylatla 3aneee?

'3alia: bas my cousin

3azeez: 9ij? O shino gilteelaha 3anee?

'3alia: giltalaha inik wayed winees o ur so sweet o mashalla 3alayk wayed mo2adab o moree7

3azeez: 7ilfaaayy??

'3alia: walla

3azeez: yaaa ba3ad chabdeee wallaaaaaaa

( I only told my cousin ya3nee 7atan lamooy ma giltlahaaa nisat 3an il salfa 3abalaha ineee ma gimt akalma yimkin :p )

'3aliaa: yallaaa ana bas2lik nafs il so2aaal minoo yadree 3anee??

3azeez: ma7ad yadree 3anich '3air rab il 3alameeen (aawwwwwww cuute )

'3alia: ;*

Tuesday, August 31, 2010

A Rythm Of A Heartbeat

Okkkk hatha ism blog om ya3goub o let me tell u guyssss 7ada 3AAAJJJEEEBB!! Walla I'm in love with it! Mashallaa she's an amazing writer fa an9a7 ina il kil yigraaa ;*
Hatha il link I hope u enjoy ;D
Myrythmofaheartbeat.blogspot.com

O I'm sorry 6awalt 3alaykom bas inshalla I'll post bacher
Love u ;**

Friday, August 20, 2010

No Post

7abaybeeeee makooo post ilaa 3ogob 5 days sorrrrry bas cuz basaferr o inshalla awal marid I post
Tamrooneee 3ala shay min turkey? Layridkom ilaaa ilsankooom :p
Ttys ;******

Wednesday, August 18, 2010

A Mistake (6)

Ga3daa an6er mita it9eer 11 3ashan inrid il bait o ag3ad asowlif wiya 3azeeez walla I already miss him!

Let me tell you about 3azeez awal shay he's a normal kuwaiti guy ya3neee malam7aa na3ma 3adiyaa bas his smile ya alla 3ala his smileee mashalla tabarak il ra7maan ityaniiiin, ana I've never seeen him face to face I've just seen his pictures o ya3neeee u know the kind of people ileee awal matshoofoonhom tirta7oonla that was 3azeez!

O now3aa he's a good listener he doesn't talk much ana I do almost all the talking bas ohwaaa yishta6 ma3ay ya3nee iy3alig o iygooleee his opinions o chitheee

Layl7eeen ga3deeeen bil zwara o ana ga3da asma3 il sowalif

Mama: yala ya mama 5al namsheee

Ana ba'3ayt,ha min allaaaaa seeda nigazt min mokaneeee o wigaft chan astaw3ib ineee bada3t shway looool fa mishayt 3adiii o ri7t 7abayt ras yaditeee o radayna il baaiiit.

Awalll ma omee fta7at bab il baiiit seeeda rika'6tt lay dareeee

Mama: haw haw shfeeeech shfeeech yanaytay!!

Me: LAAA 7ADDEEEE 7A9RRRRAAANNNAAA

Mama: hahhahaha moo 9a7ya binteeee

Ri7t il dar ligayt my phoneee 3al bed fita7t il convooo 3ala6oool wila

3azeez: 6ala3taay?
- alooo
-?????
-'3aliaaaa shfeeech
- feech shay!!!
-riday 3alay
-??????????????
-tikfayn tara ga3d a7ateech
-'3aliaaaa

Abaiiih 7ada kisar 5a6reeee kila min omee alla iyhadaha ma5alatnee a5ith my phonee
Seeda ga3adt I type

Me: 3azeeez soorrryyy walla I'm sorryy bas kint nasya my phoneee bil bait o tiwahagt asfaa

3azeez: laa 3adiii bas il7imdiila 3abalee feech shay 5tara3t

Me: la il7imdilla mafeenee shay

3azeez: stanastay babe? (Btw kila iygooleee babe :p)

Me: laaa waiii3 kan 7ada malal la3at chabdeee

3azeez: LOOOOOOOOOOOOL ;p

Me: eee i'67aaaak i'67aaaak inta mistaniiiis wiya il rabi3 o ana min7absa ib bait yaditeee

3azeez: laaa wallaaa kint a7ateeech o LOOOOOOOOOOOOL maskeeena

Me: :( kila tit6anaaz 3alay

3azeez: la mat6anaz bas '6a7akteeneee

Me: inshalla doom ti'67aaak

3azeez: wiyach inshalla

Me: magiltleee wain ri7t ilyowm

3azeez: walla makoo 6ala3t wiya bint i5teeee ri7na moviee ib 360 ta3ashayna o ri7t il duwaniya

Me: o 3asa istanastaw?

3azeez: ee il7imdillaa ;*

Me: il7imdilla ;*

3azeez: '3aloooy

Me: halaaa?

3azeez: til3ibeeen truth or dare?

Me: mmmmmm eee yalla

Monday, August 16, 2010

A mistake (5)

Awal sboo3 kina insowlif 3adiiiii ya3neee shitsaweeen o shitsaweee o wain ri7tya o wain ri7t o soo on

It3arfooon shlown lama il yahil yifra7 bil li3ba il yideeda ana kint chitheee

I enjoyed the time I was spending with him I really did

Yimkin la2na all this is new to me? Walla madree bas all I know ineee mistansa 3ala 3azeeez

Shoofaw ana I come from a preservative family ya3neee matdoor 3indihom hal 5arabee6 o all this is wrong. 6ab3aaan I knew that o I knew ina law ay a7ad min my family members biychiknee kint baroo7 feeha bas ana moo ga3da asaweee shay wayed '3ala6.

You see 3azeez is just a friend to me I haven't thought of him as anything more than that and there's nothing going on between us.

After 2 or 3 weeks we became inseparable I know u'll think ineee I'm exagerating bas we were ya3neee matmer 5 mins ilaa ana wiya we're chatting wiya ba3a'6.

He hasn't seen me wala kalamneee wala mara cuz I refused that o ma atjara2 asawee akthar min ileee ga3da asawee

Me: 3azoooooz yallaaa brb babadiil o ba6lla3 il7een

3azeez: wain bitroo7een

Me: avenues :D

3azeez: inzaiiin abee ashoofich

Me: laaaa min9ijiiik ana ray7aaa wiyaaa omeeee

3azeez: shinoo ana 5ibiiil manee yaylich bas ashoofich min b3eed

Me: laaa 3azeeez inta tadree inik mara7 itshoofneee

3azeez: bas shwayaaa tikfayn widee a3arif shlown shakliich

Me: ana gaylatlik min il bidaya ineee mara7 awareeek shakleee

3azeez: eee adree :(

As much as I know ineee what I'm doing is right as much as I want to show him how I look and actually meeet him in persoon.

Bas maskeeen ma7an sikat 3ogobhaaa o rad 3adeee ya3nee maza3al wala 3a9aaab 6ala3t wana mista3yilaaa min il bait o awal marikabt il car staw3abt ina my phone moo ma3ay.

Me: mamaaaa la7'6aa la7'6aaaa nisayt mobiliiii

Mama: 3adiiii ana ma3aaach mala da3eee mobilich

Me: la mama plzzz digeega ayeeba raki'6

Mama: makoo broo7na mista3yileeen o a7saaan irta7aay min hal mobile bas imjableena 24 sa3aa imlaheeekom 3an il nas

Me: mama shda3waaaaa mara7 asta3mila bas mathalan ri7t mokan broo7eee ila ma3ay mobili

Mama: mintay ray7a mokaaan broo7ich irta7aay

O ta5ayilaw my mom ma5alatneee a5ith my phoneeee o ana 7adiii m3a9baaa ya3neee mathalan 3azeez dazlee shay o il moshkila binroo7 3ogobha zwaraaa fa minoo biywanisneee '3airaaaaa :(

Ri7naaa avenues o ana 7adii m3a9baaa kil shway achayik my bag yimkin 7a6ita bas mashiftaa o malgaaa ifff iffffffff sh,hal 7a'6

O 6ooool lizwaraaaaaa malaaaaal kila 7areeem yagrigrigooon biflana wiflana o 3irs madreee minooo o 3aisha bint mneera ma56ooba o 3aza o5oo sara o hatheee ana ga3da broo7eee saktaaa ma3indeee a7ad asowlif ma3ah :(

Monday, August 9, 2010

مبارك عليكم الشهر ;**

Mbarak 3alaykooom il shahar o 3asakom it3oodoona hal sina o kil sina ya raaaab o inshalla yin3ad 3alaykom bil afra7 wil 5air wil sirooor 7abayt akooon the first blogger itbariklikom bil shahar bas madree itha a7ad sibagneee :p

I love u o kil 3am wintaw b5aair
;********

Tuesday, July 27, 2010

A Mistake (4)

Awal ma shift what he sent nigazt o tiraba3t on the couch I got a bit excited

'3alia: Im watching TV

3azeez: ay 8anat?

'3alia: fox movies

3azeez: la7'6a 5an 7i6 3alayh

'3alia: ok :p

3azeez: allaa 3ad hatha 5owsh film 8aweey!

'3alia: ee wayed 7iloo

We chatted while were watching the movie sometimes in3ali8 3ala the actors o sometimes naskit shway nindimij bil film

madreeee shyab il 6areee bas he asked me

3azeez: intay ib 3ila8a?

in9damt shway ya3ne hathee awal mara ib 7ayateee ilee akalim walad 7atan law msn ya3nee wala mara tijara2t o sawayt hal shay it was something new to me

'3alia: la2 never was in a relation ship and never will be

3azeez: good

'3alia; laysh good?

3azeez: la2na a7sanlich chithee walla shlich bil relationships

'3alia: ee adree a7san a9lan ana I dont believe in them

3azeez: laysh?

'3alia: ya3nee there's no such thing as gf bf itha ana 9ij abee a7ib abee a7ib the guy that I'll marry

3azeez: 3adil kalamich

'3alia: inta 7abayt?

3azeez: ee martayn wilbajee kila al3ab 3alayhom

'3alia: ahaa

3azeez: awal wa7da 7abayt,ha 5anatnee o thanee wa7da 7abayt,ha galatlee ina in5a6abt o bitizawaj fa 8arart inee mara7 a7ib ba3adha

when I heard this I felt releived we could just be friends 9a7? eee 9a7! la2na la ana wala ohwa nabee in7ib fa faka a7sanlina chithee

Wednesday, July 21, 2010

Muffy cake

Muffy Cake


Enjoy our Brownies, Rice Crispies, Date Bars, Caramel Bars, and Chocolate Shots by sharing it with others for Girgian.

Providing you with two different choices of baskets :

1. Muffy Cakes signature Girgian available in three choices of colors: pink, gold, or brown.

2. The Traditional Girgian.

For more information visit
http://muffycake.blogspot.com/
or call us at #65020530 and ask for Muffy

Place your orders now, orders must be placed prior to August 10,2010

Thursday, July 8, 2010

Part 3

'3alia: hmmmmm '3areeba

3azeez: ee walla madree shfeee

Ba3dayn 3ad salfa gamat tis7ab salfaa sowlafna shway he found out that I was 16 at that time o ina I was still in high school I didn't lie about anything well except for my name 6ab3aaab magiltlaa il 9ij 3an my name wala giltla which school did I go to ;)

I found out that he was 3 years older than me bas he works o his father died a few years ago (alla yir7ima) o his mom means the world to him he has a big family 10 siblings kilhom akbar minaa ila wa7id a9'3ar o his mom mashalla took the responsibilty by her self.

Staw3abt inee sowlaft wayed fa I had to excuse myself giltla ina my mom tabeeneee o that was a lie bas makint abee asowlif ma3a akthar min chithee la2neee ma9alee cham sa3aa imsowlfa ma3a chinee a3arfa min 3asher sneeen

Madree laysh bas eedee gamat it7iknee I wanted to talk to him so bad I'm not sure if I was attracted to his personality wila I just had some time to spend.

I wanted to fight my urge and not to talk to him that night 3ashan ma9eer lazga o I did 5alayt my phone on the side o kint mindamja a6ali3 some random movie on the tv wila my phone vibrates

I opened it wila

3azeez: shino ga3da itsaween?

Friday, July 2, 2010

post or no post?

Heey everyone adree 6awalt bas taboon I post? O eee tara I type min my phone fa 3ithroonee 3al badliyat :p

Sunday, June 27, 2010

part 2

I changed my name 3ashan mabee iy3arif minoo ana3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: loooool shakooo!

3azeez: madree chithee a7is


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: la walla a9lan ana 3abalee ur my cousin

3azeez: ahaa o intay shismich?

(Waaayh sha5ariflaa il7eeen hmmmm shino akoo isim 7iloo! Ee ok '3alia zain)


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: ismee '3aliaa

3azeez: aha ok bas sorry a9laan ma3arif mino mohammed ilee tabeena fa I can't help u


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: laa 3adii sorry 3al iz3aj

3azeez: moo mishkila bas please saweelee block delete cuz ana shbik min my phone


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: haman ana magdar

3azeez: 5ala9 moo mishkila ana lama aroo7 il bait ashbik min il lap o I block u


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: np bye

3azeez: bye

Matiwa8a3ta chitheee thigeeel at all ya3nee shakla iywanis o he's social bas madree 3ana walla fa gilt makoo ila I call lamooy :p

Outgoing call lamooya

Lama: haaaa sh9aaaar

3ithoob: halaa hahahahaa il a5 3ishtaw thigeeel iygoolee saweelee block please

Lama: ma9adig kilish moo layig

3ithoob: eee 7ada ista'3rabt tabeen il 9ara7a

Lama: waii3 7ada sa5eeef

3ithoob: abaiiih lamoooy kaaaaak iygoolee a7ad dazich 3alay

Lama: weeeee 5ayif min rifeejta hahahahaha

3ithoob: hahahahahah anaa agoool laysh ma3a6aneee wayh

Lama: eee ha 3ayal hathaylaaa iy5ar3oon

3ithoob: eeee hahahaha inzaiiin yallaa lazim aroo7

Lama: ok yalla take care bye

3ithoob: byeeeDays passed o kil ma I sign in alga he's online ma3arfla thak ilyowm gayileee saweelee block shfee hatha


3alamtnyy shloun a7iiiib. 3almnyy kaiif ansaak: inta moo imsaweelee block shlown 6ali3lee online?

3azeez; ee sawaytlich bas madree laysh kil ma I sign in ti6li3eenlee online

Wednesday, June 23, 2010

First part of the true story

Ok 9ar 3indee 2 true stories babdee hatheee o il thanya 3ogob inshalla

This can happen to anyone of you or maybe it has I'm not sure but have u ever fallen in love without knowing what are the consequences to this love! Well here goes my story.

One day I was searching through facebook into random peoples profiles mako shay yideed bas I saw wa7id shakla 7ada 5ibil ya3nee iywanis o the way his comments are iybayinlich ina 7layw fa I was looking through his profile wila ashoof ina 7a6 his email 3ind his personal info I got this idea that I should add him on msn bas 9ar feenee hmmmm laaa laa mala da3eee il tahawer.

I actually thought about it a couple of times chan iy9eer feenee why don't I call lamooy washoof shino rayha!

Lama is one of my closest friends ya3neee ihya 3ala6oool fahamtneee she's fine looking mashalla 3alayha she takes good care of her hair o mashalla iyhabil its brownish bas shway 6iweel o na3im she's my age o we go to the same schoool

Lama: hey what's up! Machinich tawa daga 3alay

3ithoob: eee ya3neee walaht 3alaych may9eeer!

Lama: laaaa iy9eeer iy9eeer amraaaay tidalilay

3ithoob: lamoooy feee wa7id on faceboook shaklaaaa wineeees shrayich should I add him on msn?

Lama: add him sh5a9ranaa shisma 5alashooofa?

3ithoob: isma abdulaziz al X

Lama: eeeeeee 3araftaaa 3athoooob shaklaaaa 5ibil addd addddd 5aliywanisna

3ithoob: hahahaha ok yalla I'll add o I'll update u

Lama: yalla ok ttyl

3ithoob: inshalla bye

Lama: bye

Here goes there's nothing wrong 9a7!
Yalla add contact bla bla bla abdulaziz_al_X@hotmail.com
Oh he accepted ya7layla bsir3a
Ok mara7 abayinla ineee I know him basa3bi6 3ala rasa shway

3ithooob: 7amoooooooooood shlownik min ziman 3anik

Abdullaziz: ay 7amood?

3ithoob: 7amood yalla 3ad moo wagt '3ashmara sha5barik?

Abdullaziz: la shaklich '3al6ana

3ithoob: haw shino '3al6ana inta moo m7amad my cousin

Abdullaziz: la2 ana abdullaziz al X min wain yayba emailee?

3ithoob: 3abaleee ur my cousin fa ana yimkin I'm'6ay3a shway

Abdullaziz: ma7ad 3inda nafs emailee intay a7ad dazich?

(Hmmmmm shga3id iy5arbi6 loooool il a5 il'6aher imbadi3 ib7ayata)

3ithoob: shino ya3nee?

Abdullaziz: ya3neee a7ad dazich 3alay?

Saturday, May 22, 2010

:(

Ok so listen up tawnee ray7a fat7a il laptop basha'3il il internet wilaa moo ra'6eee it connects so I find out ina il wirless im5arif o lazim inyeeb il dude 3ashan iyshoof what the hell is wrong with it :s o unforunateley I hate writing a post min my phone fa awal ma il internet yitsana3 I'm gonna write one I'm sorry o love u guys:**

Tuesday, May 18, 2010

The End Of The Road (38)

It was a 7 hour flight so half way through we slept
I woke up by the feeling of someone tapping on my shoulders

flight intendent: chicken or lamb?

Noor: no thank you I'm good

Flight intendent: Sir, SIIR

Noor: cant you see he's sleeping

Flight intendent: well I have to see if he'll like to eat something

Noor: no he's good thank you

Flight intendent: well fine

it was cold and the blanket that Ali had has slipped to the floor, so I bent down and got it I covered him up and laid down once again.

I looked at the watch and hmmm I've got 3 hours to spend, the head phones were packaged in a plastic bas I ripped it up and started changing through the channels waiiii3 makoo shay iywanis I unbuckeled my seat belt and got up timashayt shwaya everyone was doing there own thing some were eating and some were feeding their children's others were hushing their crying babies I smiled and kept on walking and this old lady smiled back at me

old lady: intee 3arabiya?

Noor: ee 5altee ana kuwaitiya

old lady: wil ni3im walla

Noor: yin3am ib 7alich

old lady: shismich?

Noor: noor

old lady: 3ashat lasameee ya Noor mashalla isim 3ala mosama

Noor: ma 8a9artay 5altee hatha min 6eebich walla

old lady: walla la3at chabdeee min hal 6ayara 9arleee arba3 sa3at ga3da 3ala hal kirsee il '6ayij walla tikasirat irwaylateee kila 3ashaaan ashooof iwlaydeeee walaht 3alayh 5anat 7ayleee yadris ihnaak ibroo7a

Noor: mashallla alla iywafga shino yadris

old lady: iyafig il jimee3 inshalla walla yadris dictora madree shiysamoona hatheee

Noor: hehehehhee 3adil kalamich dictora

old lady: walla madree ishyabee ib hal shiga wil '3orba shahada o 3indaa bas 5ala9 i6laba

Noor: walla hathee il dinya inzain 5alteee wain a'3ra'6ich?

old lady: kahom youma laysh?

Noor: 5altee ta3alay ma3ay

old lady: haw wain aroo7

I carried her stuff and helped her out of her seat she was sitting at the economy and I know how awful the chairs are and specially for an old women ra7 tit3ab I took her to where I was sitting in first class I sat her down buckled up her seat and layed the chair down

Noor: 5altee ileee yamich isma Ali itha gam sowlfay ma3ah tara wayed i7layw o 7aboob o itha ba'3aytay ay shay goolee 7ag il mo'6eefa itnadeenee ana bakoon ga3da wara

old lady: walla may9eer ilee ga3da itsaweena agawmich min mokanich 3ashan itroo7eeen titkasirayn wara o tit3ibeen

Noor: la walla ta3abich ra7aa o ana mirta7a wara intay 7isbat omeee o hatha 7ag il bint 3ala omha

old lady: 3asa alla iy7af'6ich wiy5aleelich omaymtich wala ya7rimich minha wiy5aleech laha yarabeeee o walla ya ba5at.ha feech itha hathee 3amaylich

Noor: ameeen walla da3witich hathee tiswa il dinya o mafeeha, ana a5aleech il7een irta7ay shway

I put the pillow behind her head and covered her well and went back to sit in her seat silent tears were rolling down my cheeks as I remembered my mom I missed her so bad

Wednesday, May 12, 2010

The End Of The Road (37)

This is dedicated to all the commenters ilee galaw yaboon a posst it's a long one i think ;*

Bacher I have a project due o ana ma bidayt feeee hmmmmm o I guess mara7 asawee seriously madree shino baragi3 7ag il teacher cuz we asked her a million times to postpone it o moo ra'6yaaa :'(

o yeah enjoooooy ;***

Noor's Point Of View :

I'm laying down on my bed trying to remember if I've forgot to pack anything oooooh aham shay nisayt la a7i6 my make up bag I double checked my bag everything was there fa I zipped it up o 7a6ayt,ha 3ind il door hmmm bagee 2 hours 3ala ma iymirnee Ali 5anag3ad ma3a il banat shway

Noor: ha banat shitsawooon

Fajer: walla ana o dalool ga3deen insaweee our assignment

Dalal: 8a9dich ur assignment

Fajer: ileee ohoo bas 5an5ali9 tikfaiiin la3at chabdeee min il tafkeer

Dalal; intay law ithideen ur phone shway chan i7na min ziman 5al9eeen

Fajer: ka 5ala9 bahida bas il mohim a5ali9

Noor: alla iy3eenkom, eee ta3alaw wain sandoo?

Reema: kahee bil 6ireeeej, zahabtay kil shi'3lich?

Noor: ee 5ala9t 9akayt jan6itee

lulu: ib nafgidich walla

Noor: walla haman ana bas inshala adig 3alaykom kil yowm wa6aminkom

Fajer: o you'll update us with kilshay iy9eer ma3a Ali

Noor: hehehehe wallaaa manee im9adga shlown bag3ad ma3a kil hal moda

Fajer: ma wa9eeech 9eeray thigeeeela haaa lat6ee7een min 3aiiina

Noor: hahahahhahaha wishchayfatneee fajer jidamich ;p

Fajer: heeeeeeeeeeeeeeeeeeey ana awareeech

Sindis: HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Reema: intay wa5ray wa5ray i7na 5ala9 7arabnach

Sindis: afaaa ana shthambeee

Dalal: laa witgool ba3ad shthambeee lahya wiya badooor o nasyatna

Sindis: la 7aram 3alaykom walla 3indee malyown shay asawee o ana adree itha ga3adt wiyakom mara7 a5ali9 ni9 shi'3lee min liz3aaaaaj

Lulu: inzain o inshalla mita hal shi'3il iy5ali9

Sindis: gireeb inshalla... haa nooroooo bitroo7een wiya 7abeeb il 2alb wit5aleena

Noor: abaiih alla yaster madree ishbasaweee

kil min laha wiya shi'3la fa I sat on the couch o I started wandering about Yousif shlown ya3nee faj2a safar? o laysh ma galeee? hmmmmmmm walla madree ishfee hal cham yowm bas maskeen yimkin 9ij 6ala3la shi'3il faj2a 3ad yadeee maskeen may5alee yirta7 shway kil il shi'3il 3ala Yousif

Dalal: i7na binwadeech il ma6ar?

Noor: la tikfowwn mabee itsawoonlee mana7a bil ma6aar

Reema: hahahahahaha 3adii ta3awiday

Noor: la a9lan Ali biyey iymirnee

Lulu: ee yalla zain ashwa

half an hour later the bell rang "DING DONG"

Sindis: ana baftaaaaaa7... oh hiii Aliiii 7ayak tifa'6al

Ali: dam fa'6lich... shlownich sindis sha5barich?

Sindis: walla ib 5air alla iysalmik inta shlownik?

Ali: tamam il7imdilla

Sindis: tfa'a6al ig3ad 5al anadeee il banat min il 9ala il thanya

sindis went to the other living room to call the girls

Sindis: NOOOROOOO yallaaaaaaa aliiii na6er bil 9allaaaa

Noor: SHIT shakleee zain!!!

Reem: shaklich iyanin bas yalla roo7ay fashla

the girls came to hug me 6ab3an all of us were in tears I know inee I'm going to miss them 7atan law it was for a couple of weeks

Lulu: deeree balich 3ala 3omrich o alla wiyach

Reema: take care 7abeebtee o 6amneena 3alaych awal ma tow9leen

Sindis: ee please 6amneena o have fun dont worry about anything

Fajer: bowlah 3alaych yal maleee8a

Dalal: I love you o istansay haaa!!!


Ali was waiting for me bil living room kil il banat ra7aw iysalmoon 3alayh 6ab3an ma 5alanee asheel my bag he carried it for me o maskeeen Lulu 3a6ita mo7a'6ara ina lazim iydeer bala 3alay o ina il deera it5ari3 walla I love her chinha omeee bas 3ala 9'3eera.

We arrived at the airport, checked in, then we shopped shwaya bil duty free sharayna 5arabee6 7ag il 6ayara china yahal, ashwa our seats were next to each other makint abee anga6 ib mokan broo7ee, it didn't feel quite weird sitting next to him it was actually comfortable being there with him and talking to him oh yeah and he's a good listener by the way o he actually listens to what I say surprising isnt it!
Tuesday, May 11, 2010

post or no post?

tabooon a post soon wila la2? 3ashan itha taboon i'll post ya ilyowm ya bacher ;D

Sunday, May 9, 2010

Darliaaaaaam ;*****

Im fine il7imdillaa mafeeneee shay adreeee 7adeeee malee8a min zimaan moo katbaaa baas lahayt shwaya ma3a il senior trip o ba3dayn 9ar 7owsa ma3a school o il7eeeen inshalla im back thank u for asking walla ma ga9artaay o ana i missss u akthaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar o akthaaaaaaaaaaaaaar o I LOVE UUUU :*********

Saturday, March 27, 2010

The End Of The Road (36)

Im trying my best to write more frequently ;D

O this post is dedicated toN thank u for all ur support o intay ilee shaja3teenee 3ala inee akamil ;***** o Nawarii o Darliam thank u 3ala ur comments love u ;*****

I stayed there just reading for hours the doctor came out his face wasn't reassuring

Sindis: what's wrong?


Doc: well he's in a comma right now but he might get up in a couple of days


Sindis: ok thank u


that's it that's all I said "thank u" I went back to my seat fita7t il Quran o kamalt giraytee . Now what do I tell Noor? she's gonna leave to the states in a few days and her uncle is in a comma! I kept getting calls from the girls and all I said to them was that I'm busy wila 3indee homework wila I have something to do with Bader and each time bader calls I tell him that I'm busy with the girls ma kint abee agoola 3an Yousif la2na mabee yit3aab ma3ay.


I called Noor

Noor: hala sindis


Sindis: ahlain Noor kint bagoolich tara 5alich safar o galleee agoolich itroo7een wiya Ali 7ag listates 3ashan ohwa he can't come

Noor: o laish ohwa ma galee?


Sindis: madree 6ala3 3inda shi'3il '6arooree lazim iysawee o once he's back ra7 iykalmich

Noor: '3areeba Yousif mo 3adta iysawee chithee

Sindis: ee madree bas ohwa galee awa9ilich hal shay 3ashan ma tan6ireena

Noor: ee ok inzain sandoo?

Sindis: hala?

Noor: tara walhaneen 3alaych o fagdeenich

Sindis: wallah haman ana bas 5aloonee a5ali9 shi'3leee o inshallah bajabilkom kil yowm 9ib7 o layl

Noor: hahahhaha ok yalla take care 7abeebtee

Sindis: you too


ok hathee 3adat 3ala 5air allah yaster bas.


After a few days Noor left with Ali to Florida o I was back to my daily routine staying with Yousif. there are no improvement no nothing he's just in this stable position ilee wala shay yit'3ayar, the Doctors mayadroon shino fee exactly o that's what's killing me.

I've been told that a person in a comma could hear whatever you say, so I stay in Yousif's room o I talk to him about everything and anything even about my feelings I don't want him to feel lonely in the world that he's at. Each day at night I read him a part of the quran out loud so that he would enjoy god's wise words.


everyday I change the flower's that are beside his bed, and whenever the nurses get done with washing Yousif I spray him some perfume and comb his hair even though his hair is not that much but I want him to look good even when he's sick.

At night when its time me for to go home I cover him well, close the lights and leave. And when the morning comes I go to the Uni get everything I need to do from the professors and on my way to the hospital I get some fresh bouquet of flowers and head straight to Yousif's room.

Even though he doesn't speak to me I feel comfortable around him and it's just safe staying with him in the same room there's like a bond that's between us that if something happens to him I know I will get hurt and I wont handle all the pain alone.Thursday, March 25, 2010

The End Of The Road (35)

Days have passed and It was time for Yousif's chemo session I went with him and stayed with him the whole time. Kilyowm 3an yowm yafrig 3alay tabdee ti6la3 il symptoms malowt il chemo he started to lose balance his skin turned dry, he started to lose some hair he was in a mess.

I isolated myself from everyone even Bader I didn't realize that, but I was too involved with Yousif. I stayed with him the whole time just taking care of him seeing if he needs anything. He has no one but me to stand by him through all of this. everyday i apply some lotion onto his skin 3ashan maytigashar o iy3awra kil yowm aga9ba yishrab wayed may 3ashan his body doesn't get dehidrated.

One morning ana wiya ga3deen nitmasha around the hospital he had his arms around my shoulder in order to balance himself o I had one hand around his waste wila faj2a he collapsed on the ground I couldn't handle his weight

Sindis: PLLEEAASSEEE HEELLPPP ANYONEEE

Nurse: Jennifer go call the doctor Eric come help me lift him up

I was sitting on the ground not knowing what to do adrenalin has made me stay still I didn't cry I didn't freak out I was like a statue everything was balnk. The nurses rushed across the hallway the doctor came running they took him to a room and closed the door behind them. I stayed there on the ground for about 15 minutes and then everything sank in the way he collapsed and everything that's when I got up and ran to the room that they took him in I stood outside the door looking through the circular glass window all I could see was Yousif laying on white bed helpless and a bunch of doctors with white coats surrouning him and each doing their jobs.

Seeing him in that way broke my heart I turned around walked silently to his usual room tiyadadt o firasht il siyada o libast thowb il 9alat o 9alayt rak3itayn 9alat shoker ashkir rabeee 3ala kil shay 3a6anee iya o 3ala 9i7itee o 3afiyteee shikart rabee 3ala hal 3eesha ilee ana 3ayshat.ha 5ala9t min il 9alat o 5athayt il quraan o ri7t 3ind il '3orfa ilee Yousif feeha il7een i sat outside on the chairs facing the door o fita7t awal page min il mo97af o awal shay kanat 9oorat ilfat7a samayt bil ra7man o off I went with my reading there was no one in the hospital just me and god. In that moment he's the only one I need right now he's the one that could help me.

" هو على كل شيء قدير"

Wednesday, March 17, 2010

A NEW BLOG ;D

HIIII i've missed each and everyone of u wallah likom wi7shaaa adreee ineee im the worst blogger ever bas ana mabee a5ali9 hal story ila lama I have the next one ready ;p

OK so tawnee ilyowm madree shlown I've discovered this amazing blog she's a biginner bas wayed 3ijabnee her writing u should all check it out

http://intensity-insanity.blogspot.com/

I think u'll like it ;D

Love u loads ;********

Sunday, February 28, 2010

Missed the blogsphere :(

Hiiiiiiiiii everyone adreee ineee ma9a5t.haaa o 7agkom 3alay bas ana I can't continue itha mako ila shwaya comments o ana I truely missed the blogsphere fa 3ala 7asab il comments ileee i get ra7 akamil

LOVE YOU ;***

Monday, February 1, 2010

The End Of The Road (34)

Sindis: BAAANNNAAAATTT

Reema: YAL MALEE8A WALAHT 3ALAYYYCCH

Sindis: moo kithreee wallah

Noor: wayn kintay yal 5aynaa

Dalal: shfeech yaya it9ar5eeen

Lulu: ooh sandoo mistansa inshallah doom hal wanasa bas ish3indich

Sindis: gi3daw bagoolikom shay

Fajer: yallah goolay

Sindis: Bader galleeee ina he loves me

Noor: cuuuuttteeee nafs 3alawii

Fajer: zaiiiin ma ba8aa

Sindis: ee wallah

Dalal: ok and did you say it back?

Sindis: I whispered it bas he didnt hear me

Dalal: good

Sindis: haw laysh good?

Dalal: bas lazim you be 100% sure ina you love him

Sindis: I am!

Dalal: 3asallah iytamim 3alaykom inshallah

Reem: abeeee a7ad iygooleee I love you may9eer

Lulu: ishtabeeen ib 3awar il raas

Noor: oooh Yousif tawa kalamneee yabee he meets up with Ali bacher

Fajer: oh sha5bara Yousif in ziman mo shayfeena

Noor: ee kan mash'3ool wiya rab3a shway

The next morning Yousif met up with Ali alone they hang out together o 6ab3an Nooroo was freaking out the whole time, she was actually worried that Yousif wont like Ali bas we tried our best to calm her down ri7na il spa o we got ourselves some massages o we went shopping shwaya kina nabee inlaheeha kither ma nigdar.

5ala9na chan inrid il bait o yousif was gonna drop by 3ashan iygoolina raya 3an Ali

we heard knocks on the door fa ra7at Noor tarki'6 ifta7at il bab o offcoarse welcomed yousif with a warm hug she pulled him from his arms to the living room and made him sit she sat next to him it showed that Yousif was satisfied and he felt comfortable leaving Noor with Ali you should see how relieved she was it showed on her face

Noor: Thank you 5ali

Yousif: bas itha '3ala6 3alaych ib ay shay wila athach bas gooleelee wallah la 5aleeh yindam

Noor: hahahaha shda3wa laa inshallah ako ila il 5air

Yousif: inshalah bas intay il7eeen it3arfeen il 9a7 min il '3ala6 fa mawa9eech ya Noor 3ala 3omrich o 3ala som3at ahalich ileee intay shaylathaa

Noor: inshallah la itwa9ee 7aree9

Yousif: 3afya yallah ana mashee taboon shay

All: salamtik

Thursday, January 28, 2010

The End Of The Road (33)

I'M BACKKK WA A5EEERAN I'M DONE WITH EVERYTHING ;D
ba5alee hal post as long as I can 3ashankom ;*

o ana ga3da a7awil a5ali9 hal story as fast as I can 3ashan I start with the true one

after ma I finished talking to Noor I went to Yousif o ashwa he was being released today so I stayed with him and packed all his stuff. Bader came and helped me pack as well we oredered pizza and ate, then each person did their own thing I was doing my assignements Bader was on his laptop, and Yousif was watching some car race show.

The doctor came in and did some final checks and released him, But he has to come back for chemo in a couple of days.

We left the hospital and took Yousif to his hotel room I organized his stuff and made sure that he was ok

Sindis: Yousif tabee shay gabil ma amshee?

Yousif: tislimeen mabee ila salamat 3omrich

Sindis: ana ba5alee my phone maftoo7 all night just incase you need anything

Yousif: la inshallah mako ila il 3afia

Sindis: ok call me awal ma itgoom 3ashan at6aman

Yousif: inshallah

Bader: haman ana Yousif itha i7tijt ay shay mayridik ila ilsanik

Yousif: tislam ma 8a9art, yallah sindis tara its getting late

Bader: ee yallah I'll drop you off 3ala 6ireejee

Bader left the room ana I was making some final checks o I was about to leave

Yousif: Sindis!

Sindis: hala?

Yousif: mashkoora

Sindis: 3ala shino?

Yousif: 3ala kil shay thank you

Sindis: 3aib 3alayk ya Yousif ana ma sawayt ila ilee gidart 3alay

Yousif: tislimeen

I had to leave the room cuz madreee something's wrong with mee I'm liking Yousif alot,lalalala he's just a friend shfeech sindis thiglay o fakray ib Bader

Sindis: ana lazim aroo7 good night

Yousif: allah wiyach good night

I left the room relieved yet nervous yet scared at the same time, I don't know what will happen next allah kareeem

I pressed on the down button and waited for the elevator to arrive I shifted to a land of thoughts and worries "DING" the sound brought me back to reality, I entered the elevator pressed on G, once the doors opened there he was my prince charming standing in the corner waiting for me

Sindis: sorry 6awalt 3alayk

Bader: la 3adee bas I hope that everything's ok cuz wayhich may6amin

Sindis: la mako shay bas I'm tired

Bader: akeed Sindis?

Sindis: ee akeed

Bader: 5ala9 3ayal awa9lich il bait 3ashan itroo7een o tirta7ayn o bacher la itdawmeen ana I'll pass by ur proffesors o a5ith minhom kilshay ti7tajayna

Sindis: la Bader wallah mala da3ee

Bader: imbala shoofay shloon shaklich ta3baan intay bas irta7ay o malich shi'3il

Sindis: hehehehe ok ok 5ala9 ma ra7 adawin bacher

How could I even think of Yousif shiftay shlown ya Sindis hatha il shai6an ga3id yil3ab ib mo5ich

Sindis: Bader!

I stopped ib the middle of the street, lazim a3arif shino ga3id iyfaker fee

Bader: 3yoon bader

Sindis: bader bas2lik so2al ohwa shwaya sudden bas lazim a3arif il answer

Bader: amray?

Sindis: abee a3arif do you like me ya3nee what am I to you?

Bader: intay min 9ijich ga3da tis2leenee hal so2al

Sindis: ee akeed min 9ijee

Bader: offcoarse I like you, I love you ba3ad

:o :o :o :o chithee kan my face, my heart stopped beating my eyes popped out of their place my stomache started to hurt. That feeling just amazing I never knew that a person could be that happy that relieved

It was mesmerizing just hearing these three words coming out of his mouth...... I ran up to him and Hugged him really tight just like a kid that found something she's lost

Bader: HAHAHAHAHA shway shway

Sindis: I whispered back I love you too

but i dont think he heard me which is better it's too soon for me to say it out loud I let go and we walked hand in hand our fingers interlocked and both of us had a smile plastered on our faces for the first time I was sure that I'm actually in love.

Tuesday, January 19, 2010

SORRY :(

okay readers I'm actually really sorry for not posting in a really loooooooooong time bas safart o lama radayt kila kan fee monasabat fa wayed lowya o il7eeeen midterm exams faaa 7owsaaaaa inshallah inshallah awal ma a5ali9 I'll continue hal story 3ashan I start the next one ;D

o to all the bloggers that I usually comment 3ala their posts I'm sorry wallah for not commenting lately bas inshallah sooon

I love u ;*****
o sorry again ;(

Friday, January 1, 2010

New Year ;D

Loooool the post ileee I wrote about new year didn't get published for some reason ;p

So awalan HAPPY NEW YEAR
O kil 3am o intaw ib alf 5air
Inshallah hal year itkoon kilha 5air 3alaykom o ayamkom itkoon kilha afra7 bafra7 ya rab
O I would like to thank u 3ala ur support wallah I wouldn't have done it without u ;***

Yallah everyone its 2010 enjoy it to the fullest o don't waste it 7abaybeee

love u ;*********