Tuesday, August 31, 2010

A Rythm Of A Heartbeat

Okkkk hatha ism blog om ya3goub o let me tell u guyssss 7ada 3AAAJJJEEEBB!! Walla I'm in love with it! Mashallaa she's an amazing writer fa an9a7 ina il kil yigraaa ;*
Hatha il link I hope u enjoy ;D
Myrythmofaheartbeat.blogspot.com

O I'm sorry 6awalt 3alaykom bas inshalla I'll post bacher
Love u ;**

Friday, August 20, 2010

No Post

7abaybeeeee makooo post ilaa 3ogob 5 days sorrrrry bas cuz basaferr o inshalla awal marid I post
Tamrooneee 3ala shay min turkey? Layridkom ilaaa ilsankooom :p
Ttys ;******

Wednesday, August 18, 2010

A Mistake (6)

Ga3daa an6er mita it9eer 11 3ashan inrid il bait o ag3ad asowlif wiya 3azeeez walla I already miss him!

Let me tell you about 3azeez awal shay he's a normal kuwaiti guy ya3neee malam7aa na3ma 3adiyaa bas his smile ya alla 3ala his smileee mashalla tabarak il ra7maan ityaniiiin, ana I've never seeen him face to face I've just seen his pictures o ya3neeee u know the kind of people ileee awal matshoofoonhom tirta7oonla that was 3azeez!

O now3aa he's a good listener he doesn't talk much ana I do almost all the talking bas ohwaaa yishta6 ma3ay ya3nee iy3alig o iygooleee his opinions o chitheee

Layl7eeen ga3deeeen bil zwara o ana ga3da asma3 il sowalif

Mama: yala ya mama 5al namsheee

Ana ba'3ayt,ha min allaaaaa seeda nigazt min mokaneeee o wigaft chan astaw3ib ineee bada3t shway looool fa mishayt 3adiii o ri7t 7abayt ras yaditeee o radayna il baaiiit.

Awalll ma omee fta7at bab il baiiit seeeda rika'6tt lay dareeee

Mama: haw haw shfeeeech shfeeech yanaytay!!

Me: LAAA 7ADDEEEE 7A9RRRRAAANNNAAA

Mama: hahhahaha moo 9a7ya binteeee

Ri7t il dar ligayt my phoneee 3al bed fita7t il convooo 3ala6oool wila

3azeez: 6ala3taay?
- alooo
-?????
-'3aliaaaa shfeeech
- feech shay!!!
-riday 3alay
-??????????????
-tikfayn tara ga3d a7ateech
-'3aliaaaa

Abaiiih 7ada kisar 5a6reeee kila min omee alla iyhadaha ma5alatnee a5ith my phonee
Seeda ga3adt I type

Me: 3azeeez soorrryyy walla I'm sorryy bas kint nasya my phoneee bil bait o tiwahagt asfaa

3azeez: laa 3adiii bas il7imdiila 3abalee feech shay 5tara3t

Me: la il7imdilla mafeenee shay

3azeez: stanastay babe? (Btw kila iygooleee babe :p)

Me: laaa waiii3 kan 7ada malal la3at chabdeee

3azeez: LOOOOOOOOOOOOL ;p

Me: eee i'67aaaak i'67aaaak inta mistaniiiis wiya il rabi3 o ana min7absa ib bait yaditeee

3azeez: laaa wallaaa kint a7ateeech o LOOOOOOOOOOOOL maskeeena

Me: :( kila tit6anaaz 3alay

3azeez: la mat6anaz bas '6a7akteeneee

Me: inshalla doom ti'67aaak

3azeez: wiyach inshalla

Me: magiltleee wain ri7t ilyowm

3azeez: walla makoo 6ala3t wiya bint i5teeee ri7na moviee ib 360 ta3ashayna o ri7t il duwaniya

Me: o 3asa istanastaw?

3azeez: ee il7imdillaa ;*

Me: il7imdilla ;*

3azeez: '3aloooy

Me: halaaa?

3azeez: til3ibeeen truth or dare?

Me: mmmmmm eee yalla

Monday, August 16, 2010

A mistake (5)

Awal sboo3 kina insowlif 3adiiiii ya3neee shitsaweeen o shitsaweee o wain ri7tya o wain ri7t o soo on

It3arfooon shlown lama il yahil yifra7 bil li3ba il yideeda ana kint chitheee

I enjoyed the time I was spending with him I really did

Yimkin la2na all this is new to me? Walla madree bas all I know ineee mistansa 3ala 3azeeez

Shoofaw ana I come from a preservative family ya3neee matdoor 3indihom hal 5arabee6 o all this is wrong. 6ab3aaan I knew that o I knew ina law ay a7ad min my family members biychiknee kint baroo7 feeha bas ana moo ga3da asaweee shay wayed '3ala6.

You see 3azeez is just a friend to me I haven't thought of him as anything more than that and there's nothing going on between us.

After 2 or 3 weeks we became inseparable I know u'll think ineee I'm exagerating bas we were ya3neee matmer 5 mins ilaa ana wiya we're chatting wiya ba3a'6.

He hasn't seen me wala kalamneee wala mara cuz I refused that o ma atjara2 asawee akthar min ileee ga3da asawee

Me: 3azoooooz yallaaa brb babadiil o ba6lla3 il7een

3azeez: wain bitroo7een

Me: avenues :D

3azeez: inzaiiin abee ashoofich

Me: laaaa min9ijiiik ana ray7aaa wiyaaa omeeee

3azeez: shinoo ana 5ibiiil manee yaylich bas ashoofich min b3eed

Me: laaa 3azeeez inta tadree inik mara7 itshoofneee

3azeez: bas shwayaaa tikfayn widee a3arif shlown shakliich

Me: ana gaylatlik min il bidaya ineee mara7 awareeek shakleee

3azeez: eee adree :(

As much as I know ineee what I'm doing is right as much as I want to show him how I look and actually meeet him in persoon.

Bas maskeeen ma7an sikat 3ogobhaaa o rad 3adeee ya3nee maza3al wala 3a9aaab 6ala3t wana mista3yilaaa min il bait o awal marikabt il car staw3abt ina my phone moo ma3ay.

Me: mamaaaa la7'6aa la7'6aaaa nisayt mobiliiii

Mama: 3adiiii ana ma3aaach mala da3eee mobilich

Me: la mama plzzz digeega ayeeba raki'6

Mama: makoo broo7na mista3yileeen o a7saaan irta7aay min hal mobile bas imjableena 24 sa3aa imlaheeekom 3an il nas

Me: mama shda3waaaaa mara7 asta3mila bas mathalan ri7t mokan broo7eee ila ma3ay mobili

Mama: mintay ray7a mokaaan broo7ich irta7aay

O ta5ayilaw my mom ma5alatneee a5ith my phoneeee o ana 7adiii m3a9baaa ya3neee mathalan 3azeez dazlee shay o il moshkila binroo7 3ogobha zwaraaa fa minoo biywanisneee '3airaaaaa :(

Ri7naaa avenues o ana 7adii m3a9baaa kil shway achayik my bag yimkin 7a6ita bas mashiftaa o malgaaa ifff iffffffff sh,hal 7a'6

O 6ooool lizwaraaaaaa malaaaaal kila 7areeem yagrigrigooon biflana wiflana o 3irs madreee minooo o 3aisha bint mneera ma56ooba o 3aza o5oo sara o hatheee ana ga3da broo7eee saktaaa ma3indeee a7ad asowlif ma3ah :(

Monday, August 9, 2010

مبارك عليكم الشهر ;**

Mbarak 3alaykooom il shahar o 3asakom it3oodoona hal sina o kil sina ya raaaab o inshalla yin3ad 3alaykom bil afra7 wil 5air wil sirooor 7abayt akooon the first blogger itbariklikom bil shahar bas madree itha a7ad sibagneee :p

I love u o kil 3am wintaw b5aair
;********