Monday, November 30, 2009

The End Of The Road (24)

i hope u enjoyed ur eid vacation because i did ;D
o enjoy everyone;***Noors Point Of View:


I cant believe ina omee ri'6at ib kil sohola bas yimkin l2na yousif is coming with me hmmm bas ana ma giltlaha ina ra7 iyey wallah madree bas at least im gonna see Ali everyday for 2 weeks

I spent the whole night discussing what we're gonna do once we arrive there and i asked the girls what kinds of clothes should i take with me ya3nee mostly we discussed about the tripYousif: Nooroo tara intay ray7a 3ashan tadriseeen mo 3ashan tistansayn

Noor: ee adree bas ham i have to look good

Yousif: il7imdillah wil shiker intaw bas hatha ilee itfakroon fee shino talbisoon

Sindis: oooooh inta ma tadree shilsalfa

Yousif: hah shino ay salfa?

Fajer: Nooroo ma gilteela?

Nooor: weeee youif nisayt la agoolik

Yousif: youba 5al9oone shilsalfa?

Noor: shoof ana bagoolik bas la it3a9ib!!

Yousif: intay 5al9eena bas goolay

Noor: ana i like ali

Yousif: o min omita inshallah wintay it7ibeena?

Noor: ana ma a7iba ana i like him ya3nee yimkin its just a crush witroo7

Yousif: aha

Noor: shino ya3nee aha?

Yousif; ya3nee ana bashoof hal ali itha rayal san3 o zain ba5aleech 3ala ra7tich o itha 6ala3 mo 5owsh wa7id ra7 ab3idich 3ana

Noor: o laysh ma it5aleenee ana a8arir itha ohwa sha59 zain wila l2

Yousif: l2na hatha shi'3l riyayeel o itha tabeen tig3ideen wiya 5aleenee i take care of it

Noor: ok ilee iyray7ik sawa

Yousif: 5ala9 ana mashee tamroonee 3ala shay

All: salamtik

and he left ..

Sindis's point of view:


1 message recieved:
from bader:
( lich wi7sha waynich ma itbayneen wala tis2leeen)

1 message sent
( sorry wallah bas kint shway mash'3oola so goolee shlownik?)

1 message recieved:
from bader:
(tabeen il 9ara7a ana kilish mo zain 7adee ta3ban)

ougoing call bader

Sindis: aloo

Bader: 3ash min sima3 hal 9owt

Sindis: bader 3asa ma shar shfeek?

Bader: wallah law kint adrree ina ta3abee biy5aleech itdigeen chan kilyow ana ta3ban

Sindis: bader ismillah 3alayk mo zain itgool chithee

Bader: it5afeen 3alay

Sindis: mo 3an a5a 3alayk wila l2 bas mo zain il wa7id iyfawil 3ala 3omra

Bader: HAHAHAHAHA ana ra7 agi9 3ala 3omree wagool inich it7ateenee

loool 7aram digarta bas mabeee iy3arif inee i like him its too soon

Bader: ishfeech sikatay

Sindis: ma feenee shay bas mako shay agoola

Bader: gooleelee bacher ish3indich 3ogob uni?

Sindis: mmmmm ma a3ti8id ina 3indee shay

Bader: ishraych nit'3ada ba3dayn inroo7 film

Sindis: ok why not

Bader: 5ala9 3ayal its a deal

Sindis: bas bader 3ala shar6!!

Bader: intay bas amraay

Sindis: ma abee itsawee nafs last time itwadeenee asawee ashya2 it5ari3

Bader: HAHAHAHAHA ok ok bas awadeech 7ag lunch o movie

Sindis: ok 3ayal tamirnee 3ala shay?

Bader: abee minich 6alab

Sindis: tifa'6al?

Bader: la itsideen il telephone abee asowlif ma3ach

Sindis: ok

we stayed talking for 2 hours i swear i enjoyed talking to him it was like i knew him since forever i felt comfortable i wasn't nervous anymore

I slept felling so safe and warm it was a peaceful sleep

Wednesday, November 25, 2009

عيدكم مبارك


3eedkom imbarak mo8adaman ;D o 3asakom min il 3aydeeen wil fayzeen inshallah, o inshallah yin3ad 3alayna o 3alaykom ib kil 5air o 9i7a o salama

love u;***

Friday, November 20, 2009

The End Of The Road (23)

I'm sorry inee gimt a6awil these days but what can i do wallah there's no time
Enjoy ;*Yousif: tabeen inroo7 nakil l2nee 7adee yow3anSindis: ee ok laysh l2


we left the hospital and went to a restaurant we ate and one we were done we headed to the appartement


Yousif: wallah walaht 3ala noor 9arlee sboo3 mo shayifha


Sindis: ihya ba3ad wayed walhana 3alayk


Yousif: bas ana 5ayif itha ri7tlaha chithee it7is o it3arif ina feenee shay Noor 3arfatnee 3adil


Sindis: goolaha inik layl7een imsawey rijeem


Yousif: amree lallah


I opened the appartements door hoping that noor wont sense anything


Noor: YYYYYOOOOOOUUUUSSSSIIIIIIIFFFFFFF(she came running and hugged him)


Yousif: hala hala bil '3alya


Noor: abaaiiih yousif shfeeek 9ayer chitheee shimsawee ib nafsik


Yousif: hahahahahaha la bas imsawee rijeem l2nee wayed simant


Noor: ola yousif 7aram 3alayk mo lay hal daraja 9ayer shakilik iy5ari3 chinik maree'6


Yousif: 5ala9 3ayal awagif rijeemee bas 3ashanich


Noor: Yousif i7lif ina ma feek shay


Shit she knows she deffinately knows that there's something wrong


Yousif: wallah ma feenee shay


Noor: l2na '6i3fik hatha mo nafs ay wa7id thanee hatha '6i3f mara'6


Yousif: la il7imdillah ma feenee shay o law feenee shay intay awal wa7da ib tadreen


Noor: ee ashwa o eee nisayt la agoolik 3indee a project bas lazem asafir 3ashana o my partner is a guy


Yousif: 8awiya shlown ib ti8ni3een omich


Noor: madreee 7awalt bil proff bas mo ra'6ee iy'3ayer my partner


Yousif: intay si2lay omich o shoofay bas mino ur partner


Noor: Ali Al -X


Yousif: kwaitiii ba3ad!! ana agool '3islay eedich


Fajer: HAHAHAHA eee 3adee ihya tis2al ish5asrana


Reema: eee 5al tis2al inshallah tir'6a l2na hatha her grade o ra7 itroo7 feeha itha 5altee ma ri'6at


Yousif: ana ayey wiyach ma 3indee ay moshkila bas ham lazem tis2leenha bas 3ad wayn?


Noor: florida


Yousif: olaaaaaaaaaa


Noor: eee 6a3 wayn imwadeena

Sindis: allllllllaaaaaaaaaaaah wanasa abeeee ayey


Reema: haman ana ma 3indeee wala shay


Fajer: laaaa may9eer ana ba3ad abey ayey bas ma agdar 3indeee a midterm


Noor: weeeeeeee 7asafa


Lulu: haman ana 3indee a test o a quiz ma itiraga3 7asafa


Dalal: ana ba3ad ifffffff may9eeer


Noor: WANASAAA BAROOO7 AS2AL MAMA

calling mama

mama: alooo

Noor: mamaaaaaaaaaaa

Mama: hala mama shlownich yowma

Noor: il7imdillah shlownich wallah i missed u wayed

Mama: ana akthar 7abeebtee

Noor: mama shlown baba o i5waneee

Mama: ib 5ayr il7idillah is2loon 3anich yoma shlown il dirasa wiyach

Noor: kil shay zain il7imdillah mama ana il7een 3indee a project o lazem insafer Florida 3ashan insawee my partner kwaiti isma Ali Al-X o madree mama itha tir'6ayn wila l2

Mama: la yoma roo7ay aham shay 3indee dirastich o itha ti7tajayn ay shay digay 3alay o ham 3indich 5alich ma ra7 iyga9er wiyach

Noor: THANK u MAMA WALLAH THANK U WAYED WAYED

Mama: il 3afo 7abeebtee bas ma wa9eech 3ala 3omrich o la it5aleen ay a7ad iy8i9 3alaych intee il7een mara o it3arfeen il 9a7 min il '3ala6

Noor: inshallah la itwa9een good night

Mama: good night 7abeebtee

and we closed the phone

Noor: MAMMMAAA RI"6AAT

Yousif: la zaayyn inzain mota il safra 3ashan nitjahaz

Noor: next weeek

Noor was so excited about the trip not because she's going to Florida but because she's gonna spend alot of time with Ali


Sunday, November 15, 2009

The End Of The Road (22)

Enjoy ;**

while we were talking i got a phone call from yousif so i excused myself to answer it

Sindis: hiiiiiiiiiiiiiiii yousif

Yousif: ahlaan sindis sha5barich?

Sindis: il7imdillah inta shlownik?

Yousif: ana b5air damich ib5air... agool sindis tara bacher maw3id il chemo

Sindis: ok inshallah bas il sa3a cham?

Yousif: il doc gal lazzem akoon 3inda at 3

Sindis: ok ana a5ali9 my class at 12 tabeee inroo7 mokan wila u pik me up min il appartement

Yousif: la a7san ni6la3 seeda min ur uni 3ashan noor ma itshoofnaSindis: ee ok ana ma 3indeee ay moshkilaYousif: 5ala9 3ayal amirich min il jam3a o nitmashaSindis: ok see you 3ayal tommorowYousif: inshallah byeSindis: byeBader had to leave cuz it was getting a bit late o mo 7ilwa ina there's a guy ib appartment kilha banat i walked him to the doorSindis: wallah thank u bader ma ga9artBader: il 3afo o inshallah in3eedha mara thanyaSindis: hehehe inshallah bas 3ad il mara il yaya shay mo lay hal daraja iy5ari3Bader: 5ala9 ok yallah 3ayal ti9bi7een 3ala 5airSindis: winta min ahl il 5air..byeI closed the door feeling so good about Bader and how much of a gentleman he was I went straight to my room l2nee kint wayed ta3bana I showered, brushed my teeth and prayed, and as soon as I layed down on bed i fell fast asleep

I woke up early cuz i had an early class ri7t seeda il bathroom tiwa'9ayt o 9alayt il fayer I prayed for the best I was actually nervous about what's going to happen with yousif then i got ready for uni i took my books and my purse ligayt fajoor na6ratnee bil living room with the breakfast readySindis: alllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaah reeeema intay imsawya il pancakes?Reem: eeeeSindis: waaay 3ad 9ij walhana 3alayhomReem: ee istaw3abt sawaytlich iyahom min kither ma 7anaytay 3alay heheheFajer: Sindisoo yallah iklay la nit2a5arSindis: ok intay kalaytay?Fajer: ee il7imdillah tara 5ayaaaal il pancakes ana kalayt 2Sindis: adree feehom malowt rayooom iyhabloon ma7ad iysaweehom nafshaI ate, washed o ri7na ana o fajoor il uni 5ala9t my classes at 12 fajoor still had classes giltlaha ina lazem aroo7 ashtiree ashya2 7ag il appartement 3ashan ma itshik ib shay awal ma 6ala3t i got a phone callincoming call YousifYousif: hala sindis 5ala9taySindis: hala feeek ee ana 5al9aYousif: ok l2nee ana baraSindis: eee ka shiftik yallah kanee yayatlikYousif: ok 3ayaland i closed the phone and headed towards him I swear he scared me shwaya he's loosing a lot of a weight at a short amount of timeSindis: hii Yousif shlownikYousif: hala wallah sindis ana tamam il7imdillah intay shlownichSindis: ana zaina il7imdilah.. Yousif tara u lost alot of weight!!Yousif: adree lazem as2al il doc shilsalfa a5af Noor it7isSindis: ee goola 5al ya36eek vitamins wila shayYousif: yallah mishayna?Sindis: yallahfirst of all he took me to london eye
the view was spectacular the ride took us for about an hour and the next hour and a half we roamed around the city he took me to these new places that i never knew existed at about 2:30 we headed to the hospital i started to get nervous m hands were sweating my heart was beating i didnt know what to expect

Doc: hi yousif how are you feelingYousif: good I'm feeling goodDoc: so are you readyYousif: yeah i think soDoc: so will you be companying him during chemoSindis: yes i am


Doc: is she the ur girlfriend cuz i have seen her coming with u before


Sindis: hehehehehe no i'm just a family friend


Doc: oh ok, come on lets get going now


he took us to this room where there was a medical chair that had some plugs attached and there were a couple of chairs filling the empty cold room after a few minutes the nurses came in and the attached some stuff on yousif and they started doing their own business I stayed with yousif the whole time it was difficult seeing him go through this but i stayed strong for him I kept talking non stop so that he wont get bored he told me some stories about him and Noor we laughed every now and then


Doc: ok yousif we're done


Yousif: at last


Doc: hahaha i'll see when ur next appointment will be and i'll inform u


Yousif: okay no problem thank u doc


Doc: umm miss sindis may I please talk to u


Sindis: yeah offcoarse ( shit )


we went to the docs office and a million thoughts were going through my head what might possibly go wron i thought


Doc: loook i have to tell u this and i'm not going to tell Yousif yet but u have to inform his family ok?


Sindis: ok doc please ur making me nervous


Doc: Yousif dosn't have enough time it would be a miracle if he lived for a year


Sindis: WHAT!!!!


Doc: please i've called u here so that he would spend the rest of the time he has with his family and friends


I couldn't take it anymore i ran from the doctors office into the nearest bathroom and I cried once again I cried for Yousif, I cried for the man who dosn't deserve any of this, the man who has always been there for his loved ones , the man that would give his life in order to make u happy, this is it for him in less than a year there wont be anymore Yousif no more him teasing Noor all the time No more silly jokes during the afternoon there's just no more YOUSIF


(gadar allah wa ma sha2 fa3al) i thought to myself


i stayed in the bathroom for half an hour crying my heart out he kept calling me but i didnt answer i just sent him a message informing him that i will be out in a second i looked at myself in the mirror thinking that one day that might be me in his shoes not knowing that i would die so soon I washed my face and left the bathroom my eyes were puffy my nose was red i looked misserable


Yousif: SINDIS SHFEECH ISHGALICH IL DICTOOR


Sindis: la yousif ma feenee shay il doc ma galee shay bas iksiraw 5a6ree il yahal i faked a smile


I felt so sad he came near me and hugged me and I hugged him back i really neaded it


Yousif: 5ara3teenee 3abalee feech shay... o i7na inshallah kil mara ib niyey ib tig3ideen tabcheen 3alay


Sindis: la bas a5er mara


i wanted to tell him so bad but i knew that it would make him devistated so I kept my mouth shut and prayed (3asallah iyshafeek )
Friday, November 13, 2009

The End Of The Road (21)

This is a long post i think ;p
enjoy ;****
o thank u Darliam ,Dazzlin ,Nawarii,shushu,Queen bee*,glittery-butterfliez, for wishing me a happy birthday it meant alot wallah ;**
Sindis: hehehehe bader aaaaay tara infi8a9t

Bader: HAHAHHA ok 9aber 5aleenee afich kil hal asha2 3anich

Sindis: ok

he took all these stuff from me after a few minutes i was free

Bader: 3asa istanastay?

Sindis: wayed bader mo ishwaya ya3nee ma tit9awar ishlown i'm happy inee i did this

Bader: il7imdillah inzain yallah lets go change

Sindis: yallah

we went to the locker rooms i changed then i took out my mobile to check if i had anything wila there was 24 miscalls and 31 pings 6ab3an all from Lulu so i decided to call her

Calling Lulu

Lulu:ALOOOOOOOO

Sindis: aloo ishfeeech it9ar5een

Lulu: SHINOO ISHFEENEE A9ARI5 KINT GA3DA A7ATEEECH DO U KNOW CHAM MARA I CALLED O INTAY MA ITRIDEEEN???

Sindis: ana mo giltlich ineee ba6awil laysh it7ateen

Lulu: INTAY GILTAY BIT6AWLEEN BAS MO INA U WONT ANSWER MY CALLS

Sindis: lulu haday please kanee il7een ana ga3da akalmich o ma feenee ila il 3afya

Lulu: tadreen inee i called the police o giltlohom ina u were kidnapped

Sindis: CHAATHHAABBAA

Lulu: wallah !!!bas galowlee ina u have to be missing for 24 hours

Sindis: ee 24 hours mo 3 hours ya shagoool

Lulu: itloomeenee

Sindis: eee ya3nee ni6ray o showfay

Lulu: inzayn gooleelee ishsawaytaw

Sindis: lama ayey i'll tell u

Lulu: ok take care o please next time i call riday 3alay

Sindis: inshallah

Lulu: 5ala9 3ayal take care bye

Sindis: bye

i ended the phone call o ri7t ashoof if bader was done

Bader: 5ala9tay

Sindis: eee

Bader: yallah 3ayal mishayna

Sindis: ok , thank u john i really enjoyed it

John: oh no problem it was my pleasure

Bader: yeah thanks john i'll see u around

John: ur welcome and yeah offcoarse

Bader: tara ana mayit min il yow3 inroo7 inti'3ada?

Sindis: ee ok cuz haman ana yow3ana

he took me to this nearby italian restaurant that was stunning it was small yet so elegant the classical crystal chandeliers the traditional italian waiters

Waiter: how may i help u?

Bader: we'd like a table for 2 please

Waiter: this way please

the waiter pulled the chair for me in order for me to sit and i did and bader also sat down then the waiter came and lid the candles and handed us our menus, the lights of the restaurant were dimmed it was quite romatic

Sindis: allah the place is amazing

Bader: ee wayed 7ilo

Sindis: shlown dalaytah?

Bader: john galee 3anah

Sindis: aah ok

Waiter: are u ready to order?

Bader: sindis shino tabeen takleen

Sindis: madree shno 7ilo

Bader: their pizzas and pastas 7ilweeen

Sindis: ok i'll have margarita pizza (M this is for u ;p)

Bader: min 9ijjich cheese pizza!!

Sindis: eee a7ibha

Bader: la la i5thay shay thaneee

Sindis: 5ala9 i'll have cheese sticks

Bader: ya3nee il7een imsan3at.ha

Sindis: 3ayal shino a5ith

Bader: 5ala9 ana i'll order 7agich

Sindis: ok bas please la yi6la3 iylawi3 il chabd

Bader: we'll both take the lobster in cream sauce and for appetizers we'll have mozzorella cheese stiks a caesar salad and we'll also have the arrancheenee and we'll have a small size margarita pizza

Sindis: and fries please

Bader: HAHAHA and fries i'll have coke for drinks and she'll have a diet coke

Waiter: that's it

Bader: yes that will be it thank u

Sindis: bader mino ib yakil kil hatha

Bader: i7na

Sindis: Qa9dik inta

Bader: l2 i7na l2na intay min il 9ib7 ma kalaytay shay o ibtakleen kil ilee 6alabta

Sindis: ok inshoof

Bader: ok

they served the food and bader made me eat from everyhting

Bader: yallah hatha ba3ad 7ada latheeth ra7 ya3jibich

Sindis: bader bas banfijer

Bader: bas hathee a5er shay yallah tara ana mad iydee

i took the fork from his hand and forced myself into eating the lobster

Sindis: bas tara hathee a5er shay

Bader: ok 5ala9 bas kisartay 5a6reee

Sindis: eee allah iysam7ik gilt inee akil wayed bas 3ad mo lay hal daraja

Bader: HAHAHAHAHAHA 3awafeee yoba 3awafee

Sindis: alllah iy3afeeek

Bader: 5ala9tay tabeen namshee

Sindis: ee please l2nee wayed ti2a5art

bader waved his hand to infrom the waiter that he wanted the check, he paid the bill and off we went the ride back home was amazing bader joked around and I saw a different side of him he was actually white hearted he cares alot and i liked that about him

Bader: ka wi9alna

Sindis: thank u bader wayed ma 8a9art

Bader: il 3afo ma sawayt shay ana

Sindis: la wallah wanastneee min ziman ma istanasat hal kither

Bader: inshallah doom mo yowm

Sindis: tislam, bader tabee tiyey itsamlim 3al banat

Bader: la china mala da3ee a7rijhom

Sindis: la ma feeha i7raj ta3al wallah ib yistansown lama ingoolohom 3an il yowm

Bader: yallah 3ayal laysh l2

we went to our appartement wila all the girls started shouting and screaming awal ma dashayt

Fajer: SIIIIIIIIINNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIIS wallah walahna 3alaych

Noor: waaaaaaaaaaaay wallah lich wi7sha

lulu: mara thanya yawaylich in ri7tay mokan bidoona

Dalal: eeeeee mokanich imbayin

Reem: hatha wana walhana 3alaych itroo7eeen ti6li3een il yowm kila

Sindis: ola ola ola kil hatha l2nee 6awalt

Bader: il kil i7ibich ba3ad shinsawee

was that a hint wila shino

Sindis: hehehehe

Noor: sooo goloolee ishsawaytaw ilyowm

Sindis: bader agoolohom?

Fajer: eeee yalllah goolay 5al9eena

Bader: gooleelohm

Sindis: RIII7NAAA SKKY DIVIIINNNNNGGGG

Reem: CHATHABAAA!!!

Sindis: wallah

Lulu: waaaaaaaay ma 5iftay

Sindis: imbala ishwaya

Noor: alllllllllllaaaaaaaah wanasaaaaaa

sindis: eee 7ada

Dalal: tin9i7eeen?

Sindis: offff 7ada

Bader: banat shlownkom

All: il7imdillah

bader and I told the girls about today and they were more excited about it than me and Noor was introduced to Ali since she went to uni today with Dalal and who knows what might happen next

Wednesday, November 11, 2009

MY BIRTHDAY :D

Today was my birthday ;D o i was planning on writing a post bas i got very busy o ma gidart so I'm so sorry l2nee 6awalt o inshallah i'll be posting tommorow
;***

Saturday, November 7, 2009

The End Of The Road (20)

I didn't think i will make it to the 20th post bas i DID to all my friends who supported me and to all my followers and commenters THANK U ;** this is DEDICATED TO ALL MY READERS

ENJOY ;** o who ever is reading plz comment 3ashan abee a3arif itha I actually have an audience wila l2Sindis: la bader i swear a5afBader: it5afeen wana wiyach?Sindis: eeee ya3nee hatha mo li3ib if anything goes wrong we'll die ya3nee what if the parachute doesn't open wila it gets stuck?Bader: i7na we'll make sure ina everything's going to be fineSindis: bas bader wallah a5afBader: 3adeee it5afeen bil bidaya ba3dayn ib tistansaynSindis: inzain ana ma3arif wala shayBader: mo ila!Sindis: shlown ya3nee amoot???Bader: HAHAHAHAHA laysh itmooteen intay u'll be attached to meSindis: shino ya3nee?Bader: ya3nee intay ib tit3aligayn feenee when we jump fa u don't have to do anything ana i'll take care of uSindis: oh!John: okay now let's get changedBader: okso we went to change we wore the suite that covered ur whole body ilee china balasowt bas it had lots of things attached to it they gave us goggles i tied my hair up into a bun and i was ready to go.Bader: yallah jahza?Sindis: eeeJohn: u guys ready?Bader: yupJohn took us to the small plane i was so nervous i was actually freaking out we went and sat down on the planes floor there were 2 guys with us that knew what they're actually doingBader: I swear ur gonna like itSindis: I hope soJohn: OK GUYS GET READYbader attached some stuff on my suite and tightened them and he made sure that it wasn't lose we were really close to each other we were actually stuck to each other i could feel his breaths on my hair i could hear his heartbeats on my back and his hands brushing my hands once he moves them his smell was heart melting OH GOD his smell was i dont actually know what it was it was just simply amazingthe doors opened DA DA DA DAAAAABader: awal ma u see the green light goes on it means ina lazem we jumpone of the guys ilee kan ma3ana jumped before uswe walked shwaya and stopped right infront of the opened door the wind kept pulling us but Bader was standing still and he was holding on to the pole near the door the view was breathtaking the ground was in different shades of green and beidge and in the far end there were tall brown remarcable mountains but the distance was FREAAKYSindis: bader please 5ala9 ma abeee hawantand i tried to pull away bas ma gidart i was stuckBader: shino ya3nee hawantay !!5ala9 mafee radaSindis: inta u can jump alone ana ma abee please bader mabeeeBader: wallah ib tistansaynSindis: mabee astanis bas please 5alna inrid il baitBader: la wallah 3ogob kil hatha!Sindis: ee 3adeeand the green light went onJohn: COME ON JUMPand bader pushed me out of the doorSindis: AAAAAAAAAAAAArAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHi had my eyes closed and the only thing that i could feel was the cold wind hitting my face and i could feel my hair slowly get lose then it was all over the place from the hard windBader: open ur eyesSindis: mabee a5aafBader: intay fit7eehom o shoofayand i did I was glad that i opened them cuz the feeling was pricelessSindis: thank uBader: 3ala shinoSindis: for forcing me to do thisBader: ur welcomewe did a few spins and turns while we were still in the air then he pulled the rope so that the parachute would open and it did and we were pulled slightly upward from the windBader: WOOOOHHHHOOOOOSindis: WOWBader: ee wallah wooow, ma it9adgeen ishkither ana mistanisSindis: ishkither?Bader: shiftay hal mountain ilee ihnakSindis: eeeBader: shiftay ishkither il distance wayed hatha wala robi3 wanasteei was embaressedSindis: tadreee ina this is the first time ilee a9eer physically close to any guyBader: 9ij?Sindis: wallahJohn: GUYYYSSS LOOK AT MEwe turned around and he was holding a camera and took some pics of usI then realized that there was a guy near us who had a video camera the tiny one that the sky divers usually have stuck on their sleeveSindis: abaaaaiih bader!!Bader: shino ishfeech???Sindis: hatha il guy is recording us o ana kan shaklee iyfashil awal ma we jumpedBader: HAHAHAHA hatha ilee hamich shaklich!! o ba3ad fee hatha ilee fowgna ga3id iy9awer ib his video camera inzaiiin intay bas relax o enjoyand i did it was one of the best days in my life i never thought i would sky dive and here i am sky diving with the hottest guy ever o he's even attached to meBader: shoofay il7een we're gonna land intay rif3ay reelich 3ashan ma it7oosh il ar'6 o ana bawagaf ok?Sindis: Okwe were getting closer to the ground and i did as i was told and he took put his legs out o he bent lay wara shwaya 3ashan he stops us from moving and a few seconds later we fell min 8owat il wind bas our fall was funny he tripped from a rock o ana nazalt reelee bil '3ala6 o suddenley we were laying there on the bright green grass laughing our heads offif could just stop time and enjoy every moment of this day

Monday, November 2, 2009

The End Of The Road (19)

Nawarii I'm so sorry ur comment got erased bidoon 8a9d bas il comment thingee 3ala8 3alay o 9arat 7owsa :(

I hope inee ma 6awalt 3alaykom bacher 3indee relegion midterm o ana I'm writing a post ;p so enjoy

Bader: just wait and see

Sindis: give me a hint ya3nee il mokan iywanis,7ilo shino bil'6ab6

Bader: ana giltlich just wait and see

Sindis: ok

we went to the unis parking because we're taking Baders car he came to my side opened the door for me i sat in the passengers seat and he closed the door after me and went and sat at the drivers seat he started the engine and off we went

we passed by malls then highways then came the farms which u can see some lambs wonderings around and the cows eating the hay and the horses running in their stables the ride was amazing with bader he atually had good taste in songs I got to know about his family he has 2 brothers one older and one younger than him he also had 2 younger sisters

I didn't think about where we were going because i enjoyed his company but the ride was a bit long so i texted the girls

Ive sent a bbm to the girls we had a convo wich included all 6 of us

Sindis;* says:
banaat i'll be late ok?


then my phone vibrated indicating a call

incoming call Lulu

Sindis: aloo

Lulu: shffech laysh ur gonna be late?

Sindis: bas l2na ray7een mokan b3eed

Lulu: o hatha wayn imwadeech ba3ad!!!

Sindis: madree layl7een

Lulu: shino ya3nee madree sindisooo deeray balich laysawee feech shay

Sindis: hahahahahahaha ishda3wa i7na ib film wana madree?

Lulu: la 7abeebtee ma tadreen tara il riyayeel iy5ar3oon

Sindis: laaa laaa mo lay hal daraja agool lulu akalmich ba3dayn ok?

Lulu: ok bas itha 9ar ay shay wila tabeen ay shay call me

Sindis: ok i will thank u yallah bye

Lulu: byeee

once i closed the phone wila i see it flashing indicating a new bbm

Fajoora says:
laaayysh ur gonna be late ?

Dalooola says:
ee laysh?

Sindis;* says:
l2na bader biywadeenee mokan madree wayn o its a bit far fa i think i'm gonna be a bit late

Reema :***says:
shlon ya3nee!! he didn't tell u where ur going

Sindis;*says:
no :s

Noor;p says:
eee yoba stansay ga3da ma3a il 7abeeeb

Sindis: haaaaaaaaay intay ishga3da it5arbi6eeen la 7abeeb wala shay

Noor;p says:
ok ok 5ala9

Sindis;* says:
inzayn yallah i gtg ttyl girls ;***
7asayt nafsee inee ma9a5t.ha bil bbms fa gilt fashla

Bader: wayed indimajtay bil bb

Sindis: hehehehe eee il banat kanaw ga3deen iysowlfoon ma3ay

Bader: ya7laylhom il banat wallah iywansoon

Sindis: ee i know magdar a3eesh bidoonhom

Bader: 3asallah iy5leehom lich inshallah

Sindis: tislam ma ga9art

Bader: ka wi9alna

and he parked in an empty place in the middle of no where there was just a huge place where they put the small airplanes in them

Sindis: shino hatha bader???

Bader: nizlay wana agoolich

so i got out of the car and he walked in front me and i followed

Guy: ohhhh Bader how are u?

Bader: haaay john i'm fine how are you

John: I'm great so are u for that jump

Bader: HELL YEAH oh yeah john this is sindis or cindy she's the girl i've told u about

awww he called me cindy

John: that's her wow she really is pretty

I was so emabrissed ya3nee kint ib maw8if mo7rich o he's been talking about me?

Sindis: so what are we doing here?

John: u didn't tell her?

Bader: No i was gonna make it surprise

Sindis: u didn't tell me what?

Bader: we're gonna sky dive( he said that with a wide smile drawn on his face)

Sindis:hehehehehehe that's a good one

John: a good what?

Sindis: a good joke

John: no he's bloody serious you know

I panicked

Sindis: No I'm not going to sky dive u are

Bader: we both are

OMG i've never done that before